Home >> Tin tức (page 3)

Tin tức

Thông tin, tin tức thời sự cập nhật mới nhất trên toàn quốc và quốc tế.

Dự thảo: Thông tư Ban hành 31

 Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2016;   Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …

Xem Thêm

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành. Trong …

Xem Thêm